Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Serwis Internetowy www.gosposia-pyszne.pl na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z nia 27 kwietnia w2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest firma „GLOBAL” ALEKSY JACIOW, zwana dalej PIZZERIĄ.
3. PIZZERIA dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.
4. PIZZERIA zbiera informacje dotyczące osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową lub reprezentujących osoby prawne.
5. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w następujący sposób:
a. w przypadku rejestracji Użytkownika w Serwisie poprzez założenie Konta Użytkownika w celu korzystania z wszystkich funkcji systemu zamawiania posiłków lub rezerwacji stolika,
b. w przypadku składania zamówienia na dostawę lub odbiór posiłku bez rejestracji konta,
c. w przypadku wyrażenia woli przez Użytkownika co do pobrania udostępnionych materiałów lub wyrażenia prośby o kontakt z serwisem na podstawie odpowiednich formularzy – w celu realizacji działań handlowych i marketingowych przez serwis na podstawie wyraźnie przekazanej przez Użytkownika zgody.
6. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w przypadku Rejestracji w Serwisie lub w przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji:
a. Cel przetwarzania
I. Celem przetwarzania jest udostepnienie użytkownikowi możliwości złożenia zamówienia i przeprowadzenia procesu dostawy posiłku lub rezerwacji stolika
II. Kategorie i zakres danych
i. adres e-mail;
ii. imię i nazwisko;
iii. numer telefonu;
iv. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
b. Odbiorcy danych
I. pracownicy PIZZERII uprawnieni do przetwarzania danych oraz
II. podmioty zewnętrzne których usługi są niezbędne w celu realizacji dostawy, do poprawnego funkcjonowania systemu zamówień online, w szczególności usługodawcy przetwarzający płatności online
c. Prawa zarejestrowanego użytkownika w odniesieniu do danych
Zarejestrowany użytkownik ma prawo do:
I. żądania sprostowania,
II. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
III. do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
7. Okres przechowywania danych
a. Dane Użytkownika Zarejestrowanego w serwisie lub dokonującego zamówienia bez rejestracji przechowywane są na okres realizacji zamówienia (tj. usługi gastronomicznej) oraz przez czas wynikający z obowiązujących przepisów podatkowych i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy a także ewentualnie przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązaniowego.
8. Zarejestrowany użytkownik lub użytkownik który dokonał zamówienia bez rejestracji ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
9. Źródłem skąd pozyskiwane są dane jest formularz wypełniany przez użytkownika
10. Administrator nie dokonuje profilowania danych
11. Wszelkie życzenia co do zmiany statusu danych osobowych należy zgłaszać do ADMINISTRATORA na adres email gosposia.mikolow@onet.pl .
12. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w przypadku wypełniania formularzy dających dostęp do materiałów nieodpłatnych lub wyrażenia prośby o kontakt z serwisem Użytkownik podaje następujące dane:
a. Cel przetwarzania
I. Celem przetwarzania jest udostepnienie użytkownikowi możliwości pobrania lub otrzymywania materiałów informacyjnych a także przedstawiania użytkownikowi informacji handlowych i promocyjnych
b. Kategorie i zakres danych
I. adres e-mail;
II. imię i nazwisko;
III. numer telefonu;
c. Odbiorcy danych
I. pracownicy PIZZERII uprawnieni do przetwarzania danych
d. Prawa użytkownika który wypełnił formularz kontaktowy lub podał dane w celu uzyskania dostępu do materiałów dodatkowych
I. Zarejestrowany użytkownik ma prawo do żądania sprostowania,
II. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
III. do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
13. Okres przechowywania danych
a. Dane użytkownika zainteresowanego materiałami informacyjnymi lub zainteresowanego kontaktem ze strony PIZZERII przechowywane są przez okres do momentu wycofania uprzednio danej zgody na ich przetwarzanie.
b. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
c. Źródłem skąd pozyskiwane są dane jest dany formularz wypełniany przez użytkownika
d. Administrator nie dokonuje profilowania danych
14. Administrator Danych przekazuje osobie, która wnioskuje o przekazanie dotyczących jej danych osobowych kopię danych podlegających przetwarzaniu. Administrator Danych na wniosek osoby, której dane dotyczą, przekazuje dane osobowe pozyskane od tej osoby, do wskazanego przez nią Administratora Danych.
15. Na podstawie art. 21 pkt 1,2 i 3 RODO, osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, dotąd przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Administrator Danych zapewnia możliwość wyrażenia sprzeciwu w taki sam sposób, w jaki pozyskuje zgodę na przetwarzanie danych (za pośrednictwem strony internetowej Administratora).
16. Z chwilą wniesienia sprzeciwu o którym mowa w pkt. 14 osoby przetwarzające dane osobowe na podstawie udzielonego upoważnienia a także sam Administrator Danych Osobowych, prowadzą działania zmierzające do niezwłocznego zaprzestania dalszego przetwarzania danych osoby, która złożyła sprzeciw. Nadto podejmowane są działania zmierzające do pseudonimizacji danych osobowych takiej osoby lub do usunięcia takich danych, jeśli nie zabrania tego odrębny przepis prawa.
17. Dane osoby, która wniosła sprzeciw co do dalszego przetwarzania są usuwane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia sprzeciwu. Osoba wnosząca sprzeciw jest informowana o usunięciu jej danych z systemu.
18. Niezależnie od zapisów pkt 11 dane osobowe są usuwane zawsze po ustaniu okresu, jaki Administrator przewidział dla ich przetwarzania i jaki został podany osobom w klauzuli informacyjnej.
19. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
20. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych – strony internetowej gosposia-pyszne.pl właściciel stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.
21. PIZZERIA wykorzystuje pliki:
a. cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;
b. cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Serwis, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały
22. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. Dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c. Utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
d. Dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
23. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące pliki cookies:
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
24. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
25. Wyłączenie stosowania cookies może spowodowań utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
26. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Serwisem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
27. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
28. PIZZERIA może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez PIZZERIA przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
29. PIZZERIA wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu:
I. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
II. popularyzacji serwisu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
III. popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)
IV. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)
V. ułatwienia komunikacji za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu za pośrednictwem chatu (administrator cookies zewnętrznego: LiveChat Inc. z siedzibą w USA)
30. Dostęp do danych
a. PIZZERIA zapewnia Użytkownikom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta w Serwisie.
b. Osoby niezarejestrowane w serwisie które przekazały swoje dane w celu realizacji zamówienia mogą zgłosić chęć dokonania zmian lub usunięcia danych na adres email. Dokonanie usunięcia danych będzie możliwe niezwłocznie.
31. Zabezpieczenia
a. PIZZERIA stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. PIZZERIA zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
b. Dane osobowe w PIZZERII są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym w skrócie RODO
c. W przypadku gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Serwisie. Serwis nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła” podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
d. PIZZERIA nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.
32. Zmiany Polityki Prywatności
a. PIZZERIA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej
b. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: ul. Stawowa 1, 43-100 Mikołów, lub email: gosposia.mikolow@onet.pl .
Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2021.